Convocator

Descriere anunţ

Convocator. Consiliul de Administratie al SC ICTCM SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4, in data de 21.06.2017, orele 12:00. Daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura la data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 22.06.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie intocmit pe baza datelor din Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul economico - financiar 2016; Prezentarea si discutarea Raportului Cenzorilor pentru exercitiul economico- financiar 2016; Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul economico- financiar 2016, pe baza Raportului cenzorilor si a Raportului de activitate al Consiliului de Administratie; Pronuntare asupra gestiunii Consiliului de administratie; Aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2017; Desemnarea persoanei care sa semneze hotararea si a persoanei autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.