26.000 €
Ferentari, Tunsu Petre

Descriere anunţ

Ferentari, Tunsu Petre

4 cam., cf. 2, 4/4, bloc reabilitat, toate actele, gresie, faianta, parchet, balcon inchis termopan, termopane scara cu interfon, scara f. f. curata, disc.,